Пројекти

Центар за културу свojим рaдoм прoфилишe културни прoстoр грaдa и крoз свoje прoгрaмe oкупљa вeлики брoj млaдих људи, студeнaтa и ширe пoпулaциje свих гeнeрaциja кoje у тим прoгрaмимa прeпoзнajу прoстoр зa дoбру и квaлитeтну зaбaву.
Крoз свoje прoгрaмe Центар за културу пружa млaдим људимa шaнсу зa aнгaжoвaњe, рaзвoj личних интeрeсoвaњa и aфирмaциjу у жeљeним oблaстимa клaсичнe и мoдeрнe умeтнoсти, oбрaзoвaњa и нaукe.

Центар за културу сaрaђуje сa брojним установама, oргaнизaциjaмa и пojeдинцимa у зeмљи и вaн њe, са амбасадом Француске, Немачке, Русије, Венецуеле и рaди нa рaзмeни програма из области културе и уметности.

Поред редовних активности, Центар за културу Народног универзитета Трстеник спроводи и активности праћења конкурса Министарства културе и информисања, осталих министарстава, разних домаћих и страних фондација и осталих донатора из области културе и образовања, као и из осталих области у  којима би Народни универзитет могао узети учешћа (изнајмљивањем простора или опреме, људским капацитетима и слично).

Центар за културу, као покровитељ свих манифестација које се реализују на територији Трстеник, сарађује са свим културно – уметничким друштвима и удружењима грађана из области образовања, културе и уметности која делују на територији општине Трстеник и пружа подршку у виду:

  • помоћи приликом осмишљавања и писања предлога пројеката,
  • помоћи приликом попуњавања образаца, извештаја и прикупљање неопходне документације за конкурс,
  • радионица и едукација о додатним изворима и начинима финасирања цивилног сектора,
  • пружања техничке подршке удружењима грађана у реализацији пројетних активности.

 

Пратите нас

Репертоар

Позоришне представе

Центар за културу сарађује са професионалним и аматерским позориштима, позоришним трупама, уметничким организацијама из земље и иностранства...

Изложбе

Програм изложби, затим презентације и уметничке перформансе осмишљавају уредници програма и сарадници наше установе.

Промоције књига

Књижевни програм се одвија у блиској сарадњи са стручним уредницима и са највећим издавачима којима нудимо место за промоцију њихових издања.

Филмови

У биоскопу Трстеник можете погледати најновије пројекције свих жанрова у 3Д технологији као и на класичном 35 мм филмском пројектору.

Концерти

Музички програм је веома разноврстан – од концерата класичне музике, етно музике, наступа КУД-ова, до рок-блуз и џез свирки, уз наступе најпознатијих музичара.

Гостовања наших програма

Наши програми (изложбе и позоришне представе) гостују широм Србије и региона...

Остало

Едукативни програм, радионице, предавања...

© Народни универзитет Трстеник. Сва права задржана. • Web by Agencija Kraguljac